Haber

MİT ve Emniyet mensuplarına büyük jest

MİT ve Emniyet mensuplarına büyük jestMİT ve Genel kolluk mensuplarının eğitim şartı aranmaksızın özel güvenlik mensubu olmasını sağlayan ve Küçük sanayi sitelerinden DSİ’ye kadar birçok alanı ilgilendiren düzenleme komisyondan geçti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.

19 maddelik teklife, verilen önergelerle birçok yeni madde de eklendi.

Özel güvenlik şirketlerince üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetlerinin, ilgili valiliğe en geç bir hafta önce yazılı olarak bildirilmesi zorunluluğu, teklifle ”Hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar” olarak değiştiriliyor. Bu düzenlemeyle şirketlerin cezai yaptırıma maruz kalmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Çalışma izni için 5 yılda bir ruhsat harcı ödemek zorunda olan özel güvenlik görevlileri, bir defaya mahsus ruhsat harcı ödeyerek görevlerine devam edebilecek.

Özel güvenlik şirketlerinin yanı sıra alarm izleme merkezlerinde kurucu ve yönetici olarak çalışacaklar hakkında da güvenlik soruşturması yapılacak.

Güvenlik soruşturması ve ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında yapılacak arşiv araştırması, 5 yılda bir yenilenecek.

Yükseköğrenim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından veya bölümlerinden mezun olanlarda, silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmayacak. Mevcut kanunda, 5 yıl süreyle bu eğitim şartı aranıyor. Genel kolluk kuvvetlerinden ve MİT’ten emekli olanlar ile en az 5 yıl bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitimi şartı ile yasadaki ”Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak” şartı aranmayacak.

Özel güvenlik eğitimi, ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca veya bakanlıktan faaliyet izni alan özel eğitim kurumlarınca verilebilecek.

-KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNİN KREDİ BORCU-

Teklif, küçük sanayi sitelerinin desteklenmesi amacıyla verilen kredilerden kaynaklanan borçlarını ödeyemeyen girişimcilere ödeme kolaylığı sağlıyor. Teklif, kooperatifler aracılığıyla kullandırılan kredilerden hemen ödenmesi gerekenler için enflasyon oranında güncelleme yapılarak, yeniden yapılandırma imkanı getiriyor.

Buna göre, küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden ödeme süresi 31 Aralık 2010′dan önce geldiği halde, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kredi alacaklarının asılları ile bu alacaklara ilişkin fer’ileri yerine ve ödenmemiş alacak sadece fer’i alacak ise bu alacağın yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar, azami 36 ayda 36 eşit taksitle ödenirse fer’ilerinin tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Taksitle ödemelerde 12 eşit taksit için 1,05, 18 taksit için 1,07, 24 taksit için 1,10 ve 36 taksit için 1,15 katsayı ile çarpılacak, bulunan tutar, taksit sayısına bölünerek, ödemelere yansıtılacak.

-DSİ’YE SULH YOLUYLA ÇÖZÜM YETKİSİ-

ARGE projelerinin desteklenmesi amacıyla ödeneği bulunan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tümü tarafından yapılan ödemelerin toplamı için sınır, her takvim yılı için 10 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarılacak.

DSİ’nin Hazine avukatları tarafından yürütülen hukuk işlemleri, kurumun avukatlarınca gerçekleştirilecek. DSİ Genel Müdürlüğüne, bu doğrultuda 93 avukat kadrosu tahsis edilecek.

DSİ ile kamu kurum ve kuruluşları, gerçek veya tüzel kişiler arasında ortaya çıkabilecek, yargı mercilerine, hakeme veya icraya ulaşmamış uyuşmazlıklarda; kovuşturulmasında veya yüksek dereceli merci ve mahkemelerce incelenmesini istemekte yarar umulmayan dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesinde veya bozulmasında tanınacak veya terkin edilecek hak ve işe karşılık gelen menfaatlerden; 1 milyon liraya kadar genel müdür, 10 milyona liraya kadar bakan, 10 milyon liradan fazla olanların ise sulh yoluyla hallinde Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

-SPOR FEDERASYONLARI ”BAĞIMSIZ” OLACAK-

Teklifle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un, ”özerklik” olan ek 9′uncu maddesinin başlığı ”Bağımsız spor federasyonları” olarak değiştirilecek.

Bağımsız spor federasyonu kurulacak. Federasyon, sporla ilgili faaliyetleri yürütecek, gelişmesini sağlayacak, sporcu sağlığıyla ilgili konularda gerekli önlemleri alacak, federasyonları uluslararası faaliyetlerde temsil edecek, Tahkim Kurulu kararlarını uygulayacak. Federasyonlar, Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Bakan’ın teklifi ve Başbakan’ın kararıyla kurulacak, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla tüzel kişilik kazanacak. Spor Federasyonlarının merkezi Ankara olacak. Federasyonların merkez teşkilatı; genel kurul, yönetim, denetim, disiplin kurulları ile genel sekreterlikten oluşacak. Genel Kurul, federasyonun en üst organı olacak. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, genel kurul toplantılarında gözlemci bulunduracak. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının ana statüye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu bakana sunulmak üzere 15 gün içerisinde verecek.

Genel kurul üye sayısı, olimpik ve paralimpik spor dallarında 150′den az, 300′den fazla, diğer branşlarda ise 100′den az, 200 üyeden fazla olamayacak.

Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak, salt çoğunlukla karar alacak. Seçimde en fazla oyu alan aday ve listesi seçilmiş sayılacak. Olağan ve olağanüstü genel kurullarını öngörülen süre ve esaslar dahilinde yapmayan federasyonların genel kurulları 60 gün içerisinde yapılacak; federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılacak.

Federasyon Başkanı, en az lise mezunu olacak.

-YARDIMLARIN AMACINA UYGUN KULLANILMAMASI…-

Federasyonların sportif başarılarını, plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini değerlendirmek, izlemek üzere Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu kurulacak.

Tahkim Kurulu, belirtilen hallerde federasyonu genel kurula götürecek komisyonu belirleyecek. Kurul, Federasyon Başkanı ile yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarının belirlenerek sevk edildikleri Merkez Ceza Kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine karar verecek.

Tahkim Kurulu, bağımsız ve tarafsız olacak. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemeyecek.

Genel müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların amacına uygun harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilecek ve bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacak.

-TAHKİM KURULU-

Teklifle Tahkim Kurulunun çalışma usulleri de belirleniyor. Buna göre, Tahkim Kurulu en az 5 üyenin katılımıyla toplanacak ve oy çokluğuyla karar alacak. Başvurular, ilgili kişiler ve kulüp başkanları tarafından Tahkim Kurulu Başkanlığına dilekçeyle yapılacak.

Federasyon yönetim kurulu kararı ile disiplin veya ceza kurulu kararının yazılı bildiriminden itibaren 10 gün içinde kurula başvurulabilecek. Başkan, kurul üyesi olmayan ancak konusunda uzman kişi veya kişileri ücretiyle bilirkişi olarak görevlendirebilecek.

Kurula başvuru, icra ve infazı durdurmayacak. Kurul, kararlarını kanun, ulusal ve uluslararası federasyonların kuralları, tanık beyanları, bilirkişi incelemesi ve delile göre adalet ve hakkaniyet esaslarına göre verecek. Kurul, sportif faaliyetlere ilişkin iş ve işlemlerde en geç 10 iş günü, diğer konularda ise en geç 3 ay içerisinde kararını verecek. Kararlar gerekçeli olacak.

Taraflar, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yoluna başvurabilecek.

Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihte özerk olan spor federasyonları, bağımsız spor federasyonu olarak kabul edilecek.

-TİCARET SİCİLİ KAYITLARI-

Ayrıca, Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un yürürlük tarihi, 1 Ocak 2012′ye ertelenecek.

Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Defterler elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabilecek. Denetçiye tanınan imtiyazlar, iyi niyet kurallarına ve şirket menfaatlerine aykırı olamayacak.

Pay sahipleri arasında devlet, il özel idaresi, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, meslek kuruluşları, sendikalar, dernekler, vakıflar ve kooperatiflerde; kamu tüzel kişileri lehine tesis edilebilecek imtiyazlar hariç olmak üzere, diğer pay sahiplerinden biri veya birkaçı lehine, bu kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz sağlanamayacak.

Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler, elektronik imza ile düzenlenemeyecek.

 -KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, DENETÇİLER-

Kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, denetçileri; kooperatifler ve üst kuruluşlarının işletmelerinde, iştiraki olan teşebbüslerinde, şirketlerinde, vakıflarında yönetim veya denetim kurulu üyesi olamayacak, personel olarak veya başka bir şekilde ücretli görev alamayacak. Bu şekilde görev yapanlar ise, kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 1 ay içinde bu görevlerinden birisini seçecek.

Kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin eş, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları; kooperatif ve üst kuruluşlarının işletmelerinde işletme müdürü, hissedarı oldukları şirketlerde ve katıldıkları vakıflarda yönetim kurulu üyesi, denetçi, genel müdür veya genel müdür yardımcısı olamayacak.

-ISLAH ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ-

Teklif, OSB Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten önce imar planlarıyla sanayiye açılan alanlarda kurulu olan, OSB alanlarının avantajlarından yoksun, altyapı tesislerini kullanma imkanına sahip olmayan tesisler için de düzenleme getiriyor.

Ayrıca ıslah organize sanayi bölgeleri oluşturulacak; OSB Kanunu’ndan önce yapılaşan sanayi tesislerinin bulunduğu alanlar, OSB olarak değerlendirilecek. Ancak bunun için kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl içerinde yapılan başvuruların uygun görülmesi gerekecek.

İl ve ilçelerin sosyo ekonomik durumları dikkate alınarak OSB’lerdeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisleri, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek.

Bakanlık kredisi kullanan OSB’lerdeki tahsis edilmemiş parseller; gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilecek. Bunun için en az 10 kişilik istihdam öngören yatırım şartı aranacak. Bakanlık kredisi kullanmamış ya da kredi borcunu ödememiş OSB’lerden de aynı şartlarda parsel tahsisi yapılabilecek. Bu durumda tahsil edilen parselin değeri, OSB tüzel kişiliğine Hazinece ödenecek.

En az 10 kişilik istihdam şartı, Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerde aranmayacak.

Büyükşehir belediyeleri uhdesindeki hafriyat sahaları ve toplu ulaşım hizmetleri Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayacak. Büyükşehir belediyeleri bu yerleri işletebilecek ya da belediye veya bağlı kuruluşlarının yüzde 50′sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin yüzde 50′sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, Devlet İhale Kanunu’na tabi olmaksızın devredebilecek.

-YENİ İSKAN ALANI-

Kamu kurum ve kuruluşlarının baraj, gölet yapımı ya da askeri yasak bölge nedeniyle bulundukları yerleşim yerlerinden kaldırılmaları zorunlu olan mahalle, köy, belde halkı; tarım alanlarına dönüştürülmesi mümkün olmayan ve orman sınırları dışına çıkarılmış, çıkarılacak olan arazilerde iskan edilebilecek.

İl özel idareleri ve belediyelerde sürekli işçi kadrolarında çalışan işçilerin, kamu kurumlarına nakledilebilmesine ilişkin hüküm erteleniyor. Bu işçiler, 1 Ağustos 2011′den sonra nakledilebilecek.

Hazineden Sorumlu Bakan, terör, savaş hali, doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumlarda, yurt içinden ya da uluslararası piyasalardan sigorta teminatı sağlanamaması halinde sivil hava ve deniz ulaşım araçları için teminat sağlanmasına karar verecek.

KEY ödemelerinde hak sahiplerine ödenen tutarların, çeşitli nedenlerle iade edilmesi halinde, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından iade edilen tutarlar, herhangi bir faiz veya gecikme zammı alınmadan Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına aktarılacak.

AA

Kaynak : Haber7

Haber orijini: Yeni Günde Hep Beraber – Güne Başlarken

Haber konusu : MİT ve Emniyet mensuplarına büyük jest hakkında

Sektörel Reklamlar:
ISP Özel Güvenlik İş İlanları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir